Undersökning av alternativa material för PVC plastmattor

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Hamza Khateeb; Robin Zijian Xie; [2021]

Nyckelord: golvmattor; PVC; polymer; biopolymer; CES;

Sammanfattning: Plasten Polyvinylklorid har under lång tid kritiserats ur miljösynpunkt på grund av plastens hälsofarliga beståndsdelar. PVC har medfört enorma miljöskador på ozonskiktet som orsakats av klorfluorkolväten men det som framförallt varit bekymrande på senare tid är mjukningsmedel som har skapat oro över deras möjliga hormonstörande effekter. Detta har medfört en politisk osäkerhet och otrygghet för företag som arbetar med PVC. Företaget HRD Carpets AB önskar utveckla ett alternativt ersättningsmaterial för PVC plastmattor och ser helst fram emot en biobaserad lösning. Syftet med denna studie är att finna ett lämpligt ersättningsmaterial för PVC plastmattor. Målet har varit att genomföra en studie som ger underlag för ett alternativt ersättningsmaterial som går att vidareutveckla i form av fortsatta studier. Kravspecifikationen har varit utgångspunkten i denna studie för att finna ett lämpligt ersättningsmaterial. De mekaniska egenskaperna för PVC plasten som används i fabriken har identifierats och tolkats genom ett dragprovningstest som genomförts. Dessa egenskaper har varit de elementära kraven tillsammans med övriga krav som framgår i kravspecifikationen. I denna studie undersöks alternativa biomaterial samt syntetiska material. Med hjälp utav programvaran Cambridge Engineering Selector har ett urval av material tagits fram och undersökts genom en urvalsprocess. Genom intervjuer, publikationer, journaler och litteraturer har biobaserade alternativ undersökts. Resultatet visade att den syntetiska plasten Polybutylentereftalat (PBT) tillsammans med färgämnen uppfyller de basala krav för det tillämpningsområdet som undersöks. Resultatet visade att biomaterialet Polymjölksyra (PLA) och Polybutensuccinat (PBS) uppfyller samtliga krav och kan lämpa sig som alternativa lösningar. Dessa material har dock en kort livslängd och att öka materialets hållbarhet är en utmaning med dessa biomaterial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)