Drönar-redo eller drönar-framtid? : En undersökning av möjligheten att inventera med drönare i lager

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Syftet med den här rapporten har varit att undersöka möjligheterna att automatisera själva inventeringsarbetet med hjälp av drönare. Rapporten ska lyfta fram vilka kravspecifikationer en drönare skulle behöva uppfylla för att detta ens skulle kunna vara möjligt överhuvudtaget samt undersöka på vilket sätt detta kan medföra effektivisering av inventeringsprocessen och minimera risk för olyckor. Rapportens uppbyggnad består utav att olika kravspecifikationer presenteras enskilt från drönaren i den teoretiska referensramen som sedans knyts samman i analysen där författarna presenterar de utvalda kravspecifikationerna som kan anses vara mest lämpliga, baserat på vald teori, empiri och avgränsningsområdet. För att kunna besvara vårt syfte så fanns det en del frågeställningar som behövde svar, där fyra företag intervjuades. Med dessa frågor kunde det skapas en uppfattning kring hur inventeringsprocessen såg ut hos olika företag idag och vilka svårigheter man upplevde i samband med processerna. Det noterades snabbt att alla involverade företagen upplevde gemensamma problem vid sina inventeringsprocesser och ansåg att en automatiserad lösning var något att vänta sig inom en snar framtid. De ansåg att inventeringsprocessen var tidskrävande och en icke värdeskapande aktivitet där man kunde lägga resurserna på annat. Trots att inventeringen ansågs vara icke värdeskapande, så är det fortfarande en aktivitet som måste utföras delvis för lagkrav men även för att kunna behålla hög service nivå och leveransförmåga. Vidare lyfts det fram i rapporten hur en möjlig körplan med drönare kan se ut, hur denna möjligtvis kan effektivisera arbetet och den reducering av risk för olyckor som sker på gods och personal i samband med inventeringen. Författarna anser att tekniken för att kunna uppnå detta finns tillgänglig, utan det handlar mer om hur man använder tekniken och utformar miljön som drönaren ska verka i för att det ska bli så optimalt som möjligt. Vidare drogs slutsatsen att det kommer att ta tid tills detta kan helautomatiserats och kommer till en början behöva kompletteras med stöd från den mänskliga faktorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)