Kan man mäta psykoterapeuters relationskompetens?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att dels prova en ny observatörsskala, kallad TRICS, Therapist Relational and Interactional Competence Scale, för att mäta terapeuters förhållningssätt och beteende under en given terapisession och undersöka dess psykometriska egenskaper och dels undersöka bedömares subjektiva upplevelser av att använda skalan. Den psykometriska analysen baserades på tjugo videoinspelade terapisessioner som skattats av två bedömare. Den andra undersökningen var kvalitativ och baserades på ett enkätformulär besvarat av sju personer som använt och skattat terapisessioner med hjälp av TRICS. Av resultatet framkom att överensstämmelsen mellan bedömare i bedömningarna med TRICS var genomgående svag. Bedömarna har inte kunnat differentiera delskalorna/variablerna. I enkätformuläret beskrev bedömarna mycket snarlika upplevelser av användandet av TRICS, där svårigheter att skilja ut variablerna var en. Det framgick också att det kunde finnas fler faktorer som påverkade bedömningarna, såsom hur ”terapeutiskt skicklig” terapeuten i den filmade sessionen framstod samt patientens delaktighet i sessionen. De psykometriska och kvalitativa resultaten bekräftade varandra. Den slutsats som kan dras är att TRICS inte fungerar i sin nuvarande form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)