Är det dags att bryta upp? : Strategisk prissättning på revisionen

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Frida Edlund; Matilda Jönsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Revisionsbranschen är i en pågående förändring, främst som en konsekvens av EUs revisionspaket gällande obligatorisk byrårotation. Förändringen i branschen ger upphov till mer frekventa upphandlingssituationer och således en ny konkurrenssituation. Detta kan komma att påverka faktorerna bakom prissättningen på revisionen. Det blir grunden till studiens problemformulering och syfte som därför ämnar identifiera de strategiska faktorer som ligger till grund för revisionsarvodet. Syfte: Studien avser identifiera de strategiska faktorer som påverkar prissättningen på revisionen. Metod: Med hjälp av befintlig forskning gällande revisionsarvodet och dess bakomliggande faktorer har en modell utvecklats. Modellen avser identifiera de strategiska faktorer bakom revisionsarvodet som har studerats tidigare samt integrera nya, ännu ej studerade strategiska faktorer. Inledningsvis genomfördes en kvalitativ förstudie som följdes av en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten riktade sig till auktoriserade och godkända revisorer med kunskap om prissättningsprocessen. Resultat: Resultaten påvisar att de professionella faktorerna i hög grad fortfarande lever kvar vid prissättningen på revisionen, men kompletteras med mer strategiska faktorer som speglar den förändring som sker i branschen. Stora revisionsbyråer har enligt studiens resultat kommit längre med att prissätta efter byråns marknadsstrategi och konkurrenternas priser. De små revisionsbyråerna behöver utveckla sin marknadsstrategi och bli mer strategiska i sin prissättning. I en upphandlingssituation är stora byråer, Big 4, mer benägna att sänka priset på revisionen för att vinna klienten, och här blir därför en mindre byrå med en mindre flexibel prissättning förloraren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)