Högläsning och berättande i förskolan : En studie om förskollärarnas ändamål och tillvägagångssätt runt högläsning och berättande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning:

Syftet med studien är att få mer kunskap runt vad förskollärarnas egna beskrivningar är om hur och varför de på förskolan arbetar med högläsning och berättande och om det ser annorlunda ut för olika åldersgrupper på förskolan.

Studiens metod är kvalitativ och består av fyra semistrukturerade intervjuer av förskollärare på två olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna tillsammans med de yngre barnen samtalar och ställer frågor om bilderna i litteraturen och att de yngre barnen får återberätta det som lästs för dem med hjälp av till exempel sagopåsar och tillsammans med de äldre barnen samtalar de även om texten i litteraturen. Högläsning är något som alla förskollärarna gör för barnen oavsett ålder och den sker framförallt spontant under hela dagen. Förskollärarna anger att de har högläsning, berättande och samtal för att de anser att det gynnar barnens språkutveckling samt att barnen bygger en grund för deras senare läs- och skrivinlärning. Resultatet visar även att litteraturen finns tillgänglig för alla barn på förskolan oavsett ålder och att alla förskollärare på något sätt arbetar kring litteraturen tillsammans med barnen i de olika åldrarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)