Inte bara huvudet går i skolan- En studie av Waldorfpedagogikens undervisning och ursprung, med inriktning mot matematik för de tidigare skolåren

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Denna studie behandlar en alternativ pedagogik och belyser ett alternativt arbetsätt till den kommunala skolan. Den pedagogik som behandlas är waldorfpedagogiken och den avhandlas allmänt och med en enskild del som är riktad mot waldorfskolans sätt att arbeta med matematikundervisningen i de lägre åldrarna. Waldorfskolans bakgrund och tankar beskrivs och även dess metodik och undervisningsinnehåll. En djupare studie i en alternativ pedagogik kan utveckla synen på undervisningsmetoder och få tips på hur man kan lägga upp undervisningen. Ett annat syfte är att skapa en förståelse varför waldorfpedagogerna arbetar som dom gör.

Data har samlats in genom en litteraturstudie, ett antal observationstillfällen på en waldorfinspirerad friskola och två intervjuer. De data som framkommit ur detta har sedan bearbetats och analyserats.

Resultatet visar hur waldorfskolan arbetar mot hela människan och att en syn på barnets utveckling är avgörande för hur och i vilken ordning ämnen tas upp i skolan. Periodundervisning är karaktäristiskt för waldorfskolan och innebär att man läser ett ämne i taget under dagens första två timmar, i cirka tre veckors tid.

Waldorfskolan skiljer tydligt på matematik och räkning. Matematik innebär att man måste ha en förståelse för vad man gör och räkningen är en hjälp på vägen till svaret. Hjälpmedel som används i matematikundervisningen är mycket från naturen som till exempel kottar och kastanjer och eleverna får själva hjälpas åt att samla in dessa. Miniräknare och datorer används aldrig i de lägre åldrarna då de inte anses vara till hjälp för barnens förståelse för ämnet. Geometrin har en stark ställning och bygger på formteckning, som tillsammans med eurytmi är inslag i undervisningen som är speciella för waldorfskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)