En barndom med övervikt eller fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Övervikt och fetma hos vuxna och barn är både ett komplext och ständigt växandeproblem inom alla samhällsklasser. Komplexiteten beror på att övervikt och fetmaär ett resultat av olika faktorer och med konsekvenser som är både fysiska,psykiska och sociala. Eftersom barn inte har mandat över sina egna liv är deuteslutande beroende av sin egen familj och andra vuxna i sin omgivning. Dettagör att de inte kan påverka tillgång till mat och motion i samma utsträckning somen vuxen och därför hamnar ansvaret om barns övervikt uteslutande påföräldrarna. Dock gör komplexiteten av övervikt och fetma att föräldrar ibland harväldigt liten möjlighet att vara med och påverka sitt barns vikt eller ens se hur detkan vara ett problem. Detta påverkar barnets fortsatta möjlighet till en hälsosamlivsstil och därmed full tillgång till sitt liv på samma villkor som andra. Syftetmed denna uppsats är att undersöka hur yrkesprofessionella kring barn medövervikt eller fetma upplever barnets livsvillkor. Detta har gjorts genomkvalitativa intervjuer med relevanta professionella runt barn som lider av övervikteller fetma. Inkluderat i arbetet är personal på BVC, skola, socialtjänst, barnkliniksamt klinik för preventivt arbete för psykisk hälsa. Resultatet visar att barn medövervikt eller fetma är en väldigt utsatt grupp som ofta utsätts för mobbning iskolan eller kränkande behandling av sin familj eller andra i barnets närhet. Bästabehandlingen mot övervikt och fetma är preventivt och bör ske innan barnet fylltfyra år. Det största hindret för behandling är föräldrarnas ovilja att se sitt barn somöverviktigt. Det framkommer av uppsatsens empiri, teori och forskning att dennaovilja hos föräldrarna med största sannolikhet beror på rådande stigmatiseringen isamhället mot överviktiga och de som lider av fetma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)