En barndom med övervikt eller fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Övervikt och fetma hos vuxna och barn är både ett komplext och ständigt växande problem inom alla samhällsklasser. Komplexiteten beror på att övervikt och fetma är ett resultat av olika faktorer och med konsekvenser som är både fysiska, psykiska och sociala. Eftersom barn inte har mandat över sina egna liv är de uteslutande beroende av sin egen familj och andra vuxna i sin omgivning. Detta gör att de inte kan påverka tillgång till mat och motion i samma utsträckning som en vuxen och därför hamnar ansvaret om barns övervikt uteslutande på föräldrarna. Dock gör komplexiteten av övervikt och fetma att föräldrar ibland har väldigt liten möjlighet att vara med och påverka sitt barns vikt eller ens se hur det kan vara ett problem. Detta påverkar barnets fortsatta möjlighet till en hälsosam livsstil och därmed full tillgång till sitt liv på samma villkor som andra. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur yrkesprofessionella kring barn med övervikt eller fetma upplever barnets livsvillkor. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med relevanta professionella runt barn som lider av övervikt eller fetma. Inkluderat i arbetet är personal på BVC, skola, socialtjänst, barnklinik samt klinik för preventivt arbete för psykisk hälsa. Resultatet visar att barn med övervikt eller fetma är en väldigt utsatt grupp som ofta utsätts för mobbning i skolan eller kränkande behandling av sin familj eller andra i barnets närhet. Bästa behandlingen mot övervikt och fetma är preventivt och bör ske innan barnet fyllt fyra år. Det största hindret för behandling är föräldrarnas ovilja att se sitt barn som överviktigt. Det framkommer av uppsatsens empiri, teori och forskning att denna ovilja hos föräldrarna med största sannolikhet beror på rådande stigmatiseringen i samhället mot överviktiga och de som lider av fetma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)