Är gräset grönare på andra sidan? : En litteraturstudie om svenska ungdomars attityder till cannabis

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: I föreliggande studie har 18 artiklar granskats och analyserats när det kommer till cannabisanvändning och ungdomars attityder till drogen i svensk kontext. Detta har gjorts i form av en litteraturstudie. Syftet var att undersöka vilka attityder svenska ungdomar uppvisar till cannabis och hur dessa attityder förhåller sig till Howard Parkers normaliseringsteori. Resultatet har strukturerats upp efter fyra av normaliseringsteorins fem dimensioner. Slutsatserna som kan dras utifrån studiens resultat är att det finns ett ökat ifrågasättande av svensk narkotikapolitik, som i sin tur har bidragit till mer liberala attityder hos ungdomar när det kommer till cannabis. Hälften av svenska skolungdomar har inte heller fått någon undervisning i skaderiskerna när det kommer till användning av tobak, alkohol och narkotika. Detta kan vara en direkt effekt eller en indikation på varför ungdomar visar upp mer positiva attityder till narkotika. Även om andelen cannabisanvändare inte ökar i Sverige, så kan det konstateras att frekvensen av cannabisanvändningen har ökat markant den senaste tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)