KAMPEN OM ARENORNA - En kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen kring Arenafrågan i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet för studien har varit att studera hur Göteborgs-Posten och DagenNyheter gestaltar Arenafrågan samt hur olika aktörer representeras. Studienämnade även undersöka hur användningen av gestaltningarna såg ut över tid.Teori: I denna studie användes tre olika teorier för att förklara och analyserarapporteringen, nämligen dagordningsteorin, gestaltningsteorin samtnyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ textanalysMaterial: Materialet har utgjorts av 48 stycken artiklar från tidningarna GöteborgsPosten samt Dagens NyheterResultat: Resultatet visar på sju förekommande gestaltningar, nämligen partipolitik,politiskt beslut, konflikt, ekonomiska konsekvenser, lösningar, drabbadeaktörer och personlig gestaltning. De aktörer som förekommer i rapporteringengår att kategorisera i påverkade aktörer, politiska aktörer samt ekonomiskaaktörer. Gestaltningen över tid hade ett politiskt fokus i form av partipolitiskagestaltningar och ett fokus på Arenafrågan i egenskap av politiskt beslut.Vidare användes de olika gestaltningarna för att presentera olika aktörer ochderas intresse i frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)