Styrsystem till bromsvagn : Avsedd för klimatiska tester av militärfordon

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Linus Dolvander; [2018]

Nyckelord: CODESYS; BAE Systems; control system;

Sammanfattning: Detta examensarbete är en del av en förstudie av en hydrauliskt bromsad vagn avsedd att bogseras för uthållighetstestning av militära fordon. Denna del behandlar konstruktionen av styrsystemet till bromsvagnen. I rapporten beskrivs programmering av ett styrsystem med hänsyn till ett parallellt utvecklat hydrauliksystem, identifiering av tänkbara leverantörer av komponenter, och sammanställandet av en analys över feleffekter. Resultatet blev ett styrsystem programmerat i CODESYS komplett med ett operatörsgränssnitt, ett blockschema över systemet, och en feleffektsanalys. Slutsatsen blev att en prototyp skulle kunna byggas utifrån detta arbete men man bör överväga en modifikation av systemet och också beakta vissa risker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)