Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Postoperativ kolik är en allvarlig komplikation som kan orsaka mycket lidande för hästen. Att kunna förebygga utvecklandet av postoperativ kolik är därför av stor vikt. Kandidatarbetets syfte var att studera olika riskfaktorer för postoperativ kolik hos häst, med fokus på de preoperativa utfodringsrutinerna. Syftet med kandidatarbetet var även att undersöka vilka preoperativa utfodringsrutiner som rekommenderas samt praktiseras på Sveriges hästkliniker. Arbetet består av en litteraturstudie samt en enkätstudie riktad till Sveriges största hästkliniker. Resultatet från litteraturstudien visar att 2,5 till 10,5 % av hästar som genomgått kirurgi under allmän anestesi drabbas av postoperativ kolik. Hästar som inkommit och opererats för kolik är exkluderade. Riskfaktorer som i vissa studier visat sig ha betydelse är bland annat den preoperativa fastan men även hästens individuella förutsättningar (tillexempel ras), olika läkemedel, den postoperativa kroppstemperaturen, arteriella laktatvärdet, grad av smärta, tidigare historik av kolik samt tid på dygnet som operationen genomförs. Utifrån litteraturens rekommendationer gällande preoperativa utfodringsrutiner bör hästar fasta minst 6 till 12h preoperativt. En relativt ny studie visade dock på en lägre andel postoperativ kolik jämfört med andra liknande studier. Största skillnaderna mellan studierna var att hästarna i den nyare studien inte fastat preoperativt. Detta indikerar att mer forskning kring den preoperativa fastan krävs, för att kunna säkerställa dess betydelse. Resultatet från enkätstudien visar att majoriteten av Sveriges största hästklinikers preoperativa utfodringsrutiner främst består av 6 till 12h fasta. Klinikernas uppfattning gällande frekvensen av postoperativ kolik varierade stort. Resultatet från detta kandidatarbete indikerar att preoperativ fasta eventuellt både kan verka förebyggande samt vara en potentiell riskfaktor för postoperativ kolik. Fler studier behövs för att säkerställa ett eventuellt samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)