Kvinnor 50+ : Högskoleutbildning som framtidsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning:

Syftet med forskningsrapporten är att undersöka hur kvinnor över femtio år använder en universitetsutbildning i formandet av sin framtidsstrategi. För att besvara våra forskningsfrågor har vi genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen utgjordes av en postenkät som sändes till 30 kvinnor vid Linköpings universitet. Den kvalitativa metoden bestod av tre intervjuer med slumpmässigt utvalda respondenter från enkäten. Slutsatserna är baserade på våra resultat från enkäterna och intervjuerna samt den litteratur vi valt med anknytning till rapporten. Litteraturen berör bland annat begreppet livslångt lärande, som genom sin koppling till både arbete och utbildning fått en central roll i rapporten som helhet. Resultaten visar att önskan om utveckling, både gällande den yrkesmässiga kompetensen och på det personliga planet, har varit viktiga faktorer för beslutet att påbörja studier. Kvinnornas syn på mål och möjligheter handlar om att främja personlig utveckling, där nya utmaningar eller möjligheten till andra arbetssätt kan öka livskvaliteten. Ytterligare en slutsats som vi dragit är att man studerar på högskolan för att få möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)