IFRS 2 : Effekten på optionsprogram i svenska bolag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Sammanfattning:

Sedan den 1 januari 2005 skall alla börsbolag inom EU upprätta sina koncernredovisningar

enligt standarder utgivna av International Accounting Standard Board (IASB).

Syftet med standarderna är att kapitalmarknaden effektiveras genom att jämförbarheten

av redovisningshandlingar på den inre marknaden förbättras. IFRS 2 är den andra standarden

som IASB gett ut och heter Aktiebaserade betalningar. IFRS 2 omfattar optionsprogram

vilka är ett sätt för arbetsgivaren att rekrytera, behålla och motivera medarbetare.

Tidigare studier visar att det kan finnas en tendens att bolag överger optionsprogram på

grund av IFRS 2. Detta då IFRS 2 lett till en mer dealjerad redovisning av optionsprogram

och då detta medfört negativa ekonomiska konsekvenser för bolagen på grund av

kostnadsföringen av dessa program. Syftet med denna studie är att beskriva och förklara

hur svenska bolag förhåller sig till IFRS 2 och om detta haft en inverkan på svenska bolags

val att ha kvar optionsprogram. Detta skall ställas mot storleken på bolaget. För att

uppnå studiens syfte har författarna valt att genomföra en kvantitativ studie i form av en

webb enkät. Studien innefattar samtliga bolag i Large –och Small Cap som idag har optionsprogram

och eller som haft optionsprogram utgivna efter 7 november 2002 men

som valt att slopa dessa.

Vidare har en omfattande litteraturinsamling gjorts för att ge en förståelse kring IFRS 2

och den problematik som finns med standarden. Enligt IFRS 2 skall optionsprogram

kostnadsföras enligt verkligt värde. Problematiken uppstår enligt många med de optionsvärderingsmodellerna

som finns för att beräkna det verkliga värdet, exempelvis

Black & Sholes då de inte ger en tillförlitlig värdering. Andra problem som IFRS 2 lett

till är exemplvis att kostnadsföringen av optionsprogram blir för omfattande för de

mindre bolagen då de inte har samma resurser som de större bolagen.

Resultatet visar att de bolag som valt att ha kvar optionsprogram har gjort detta på

grund av att det är ett sätt för dem att locka till sig kvalificerad personal. Att IFRS 2

medfört att resultatet påverkas negativt har ingen betydelse för att nyttan överstiger

kostnaden. De bolag som valt att slopa optionsprogram har gjort detta på grund av

andra faktorer än de redovisningsmässiga och IFRS 2 har inte något med detta val att

göra. Exempelvis anser dessa bolag inte att nyttan överstigit kostnaden och att optionsprogram

inte varit ett bra sätt att motivera personalen på. Att mindre bolag skall ha en

högre tendens till att överge optionsprogram i jämförelse med större bolagen, eller vice

versa, till följd av IFRS 2 är inget som denna studie kunnat utpeka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)