”Säg inget till någon” : Skolsköterskans erfarenhet av attarbeta utifrån sekretess med elever itonåren.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Skolsköterskans arbete omfattas av sekretess som är till för att skydda elevens integritet. Skolsköterskan behöver hantera sekretessen och bevara elevens integritet, samtidigt som arbetet kräver samverkan för att eleven ska få rätt stöd. Syfte: Studiens syfte var att belysa skolsköterskans erfarenheter av att arbeta utifrån sekretess med elever i tonåren. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med tre fokusgrupper analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier: hantera komplexa situationer och dilemman, avsätta tid för kommunikation och främja delaktighet, och finna stöd i situationen. Utöver kategorierna framkom temat viljan att göra gott och inte skada. Konklusion: Att arbeta utifrån sekretess innebär att skolsköterskan balanserar mellan att elevens självbestämmande och integritet bevaras och samtidigt samverka med andra. Det är en utmanande uppgift där den etiska principen viljan att göra gott och inte skada blir grundläggande för de beslut som tas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)