Läraretik i teori och praktik : Bedömning, mobbning och konflikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. Detta är ett problem då lärarna individuellt måste agera utifrån en relativt oklar etisk grund. Det finns ingen enhetlighet i lärares agerande vilket skadar lärares möjligheter till professionalisering. Det noteras också hur avsaknaden av ett gemensamt yrkesspråk förhindrar både etiskt handlande och en eventuell professionalisering. Förslag som lagts fram för bidra till en professionalisering är bland annat att lyfta en mer objektiv etik istället för en pluralistisk relativ etik som baseras på konsekvensetik, pliktetik eller dygdetik.

I praktiken agerar lärare etiskt pluralistiskt. Yrkesprinciperna för lärare är något mer lutat åt pliktetik med dess regler och riktlinjer. Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. Lärare tenderar att handla utefter konsekvensen utifrån en omsorgstanke istället för att välja regeln som ofta främjar rättvisa mellan eleverna. Dygdetik kommer in i frågan om professionalism. Frånvaron av dygd i konfliktsituationer är en av anledningarna till att lärare inte anses professionella.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)