Sociala medier - ett bubbelbad av filterbubblor : en kvalitativ studie av svenska ungdomars konsumtion av politiska nyheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: De mönster som går att skönja i studiens resultat går att koppla till tidigare forskning och valda teorier. Ungdomarna som deltagit i studien har ett lågt intresse för politiska nyheter och konsumerar nyheter utifrån vad som intresserar dem. De konsumerar i stort sätt inga politiska nyheter i traditionella medier, utan föredrar att ta del av dessa digitalt. I synnerhet genom flödet på sociala medier. De har ett behov av att konsumera politiska nyheter som berör dem själva och som i förlängningen påverkar dem eller deras framtid. Ungdomarna har ett större intresse av att konsumera politiska nyheter som de upplever sig ha användning för i sociala sammanhang och känner ett behov av att hålla sig uppdaterade om viktiga politiska nyheter för att vara allmänbildade och föra sig i mötet med andra människor. Ungdomarna är mer angelägna om att ta del av politiska nyheter som någon de ser upp till delar, exempelvis en influencer eller någon annan i deras närhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)