MUSIKENS PLATS I ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER - En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Musik är en del i de flesta kulturer och kan bidra till flera aktiviteter som att sjunga, lyssna, dansa, komponera, spela och diskutera musik. Musik har även flera dokumenterade fysiologiska och emotionella effekter. Arbetsterapeuter kan använda musik både i grupp och individuellt men interventionerna gällande musik har med tiden kompletterats av musikterapeuter. Även om musik används av arbetsterapeuter inom begränsade områden som för smärthantering samt motoriska och kognitiva nedsättningar finns det bristfällig dokumentation rörande användningen av musik som arbetsterapeutisk intervention.Syfte Syftet med studien var att beskriva och kartlägga musik som arbetsterapeutisk intervention.Metod En systematisk litteraturöversikt tillämpades där litteratursökningen genomfördes i databaserna Scopus, Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Amed. Artiklarna kvalitetsgranskades genom SBU:s granskningsmall samt McMasters Critical Review Form. Dataanalysen genomfördes utifrån Gildberg et al. tematiska innehållsanalys.Resultat Resultatet baserades på av åtta kvantitativa artiklar och en kvalitativ artikel publicerade mellan 2009 och 2017 och presenterades i fem teman vilka var ”Interventionens syfte”, ”Kontext”, ”Användandet av musik”, ”Arbetsterapeutisk teori” samt ”Inverkan av musik som intervention”.Konklusion Musik som arbetsterapeutisk intervention används till flera målgrupper i varierade åldrar och sammanhang oberoende av kön och etnicitet.Arbetsterapeutisk användning av musik ger positiv inverkan och bör således bli ett vanligare inslag i arbetsterapeutiska interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)