Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterat hot och våld på akutmottagning : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: En akutmottagning är en arbetsplats med hög risk att råka ut för arbetsrelaterat hot och våld. Dynamiken som uppstår i oväntade situationer, där patienter drabbats av akut sjukdom eller livshotande trauma, kan påverka deras och nära anhörigas förmåga att uppträda behärskat. Det är inte ovanligt att sjuksköterskor, som möter och hanterar dessa patienter i behov av vård, är de som riskerar att utsättas för dessa hotfulla situationer. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterat hot och våld på akutmottagning. Författarna har använt sig av en integrativ litteraturöversikt för att komma fram till ett resultat. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. I resultatet identifierades fem olika teman kring sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterat hot och våld; support, kompetensbrist, utsatthet, kommunikation samt coping. Det framgick att sjuksköterskor utsätts för hot och våld på akutmottagning och att många ser på det som en del av arbetet. Sjuksköterskorna saknar kunskap om hur de ska hantera och rapportera arbetsrelaterat hot och våld och de saknar ofta stöd hos ledning och chefer. De söker främst support hos kollegor och familj efter en hotfull situation och många hanterar händelsen genom att acceptera att det är en del av vardagen. Slutsatsen är att det behövs mer utbildning i hur man förebygger, hanterar och anmäler arbetsrelaterat hot och våld samt ett tydligare stöd från ledningen för att ändra attityderna kring vad som är en rimlig arbetsmiljö på akutmottagning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)