Rör(l)ig matematikundervisning : Lära med kroppen som redskap?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka metoder några F-3 lärare på en skola i Mellansverige använde för att få in rörelse i sin matematikundervisning, samt vilka eventuella fördelar rörelse under lektionerna gav eleverna.  Enkäter skickades ut till samtliga undervisande lärare i årskurs F-3. Av dem observerades och intervjuades fem lärare. Svaren från enkäterna användes som underlag till intervjufrågorna. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan utifrån fyra olika kategorier. Resultatet visade att samtliga deltagande lärare använder sig av rörelse under sina matematiklektioner. Den största skillnaden hur lärarna använde rörelse under matematiklektiorna var om de gjorde det systematiskt under lektionerna för att nå lektionsmålen eller mer som en paus vid behov och mellan olika stillasittande aktiviteter. De fördelar de såg för eleverna när de använde sig av rörelse var framför allt att eleverna fick ett ökat engagemang och visade en större glädje över att lära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)