Fysioterapeuters upplevelser av Basal Kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos till följd av exponering av ett tidigare trauma som bidrar till minskad funktion i vardagen. Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsmetod med syftet att göra patienten mer medveten om sin kropp. Tidigare studier har undersökt effekter och upplevelser av BK som behandling vid PTSD för patienter, men fysioterapeutens perspektiv har inte tidigare undersökts.  Syfte: Att undersöka fysioterapeuters upplevelser av basal kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom.  Metod: Sju fysioterapeuter med terapeutisk kompetens inom BK intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.  Resultat: Tre kategorier och tio subkategorier framkom. Förhållningssätt och roller mellan patient och fysioterapeut beskrev upplevelser av samspelet mellan fysioterapeut och patient. I Fysioterapeutens strategi och behandling beskrevs resonemang gällande kartläggning och behandling. PTSD och BK:s roll som terapimetod beskrev erfarenheter av patientgruppen, BK:s roll som behandling tillsammans med andra behandlingar och hur vårdsituationen för PTSD upplevs idag.  Konklusion: BK beskrivs av fysioterapeuter som en respektfull och anpassningsbar metod att tillämpa vid behandling av posttraumatiska besvär. Det finns ett upplevt behov att använda kroppen som utgångspunkt för att kunna bearbeta och hantera trauma. BK kan vara ett komplement eller en grundsten i behandling av patienter med PTSD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)