Provrigg för brandpost

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Fredrik Beiertz; [2018]

Nyckelord: Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

Sammanfattning: Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. För att kunna certifiera brandposterna enligt SS-EN 14339:2005 samt kontrollera brandposterna mot läckage behöver de provtryckas. Dagens prövningsprocess tillåter inte att den kompletta brandposten trycksätts, en provrigg för att uppnå detta har påbörjats av företaget men utan att de hunnit färdigställa denna. Syftet med detta examensarbete är att studera vilka packningsalternativ som finns för att täta brandposten under provningen samt ge ett koncept på hur en provrigg kan färdigställas, antingen en vidareutveckling av den befintliga eller en helt ny. Vid projektstarten hade företaget en nästintill färdig uppdragsbeskrivning. Utifrån de något speciella förutsättningarna som fanns, såsom att riggen kommer att tillverkas i max ett exemplar samt inte konkurrensutsättas har en något anpassad produktutvecklingsprocess använts för att metodiskt genomföra projektet. Frågeställningarna för detta arbete var att ta reda på vilka packningstyper som lämpar sig för de påfrestningar de utsätts för i denna typ av applikation samt om själva provriggen kan integreras bättre i monteringsflödet än den företaget använder idag. För att besvara dessa frågor har intervjuer, observation, aktionsforskning, litteraturstudie och en mängd olika tester direkt i monteringsprocessen genomförts. Under arbetets gång har ett antal prototyper tillverkats, flera av dessa har fungerat så pass tillfredställande att de testats och använts direkt i monteringsprocessen, detta har givit viktiga indata till projektet, både vad gäller slitage och tätningsförmåga. Stora skillnader mellan de verkliga värdena och teoretiska rekommendationerna för dimensionering för packningar har upptäckts. Arbetet har resulterat i två möjliga packningsval, den klassiska o-ringen samt en packning benämnd Forsheda 576, en packning som redan används i det befintliga ventilhuset. Två koncept på provrigg har presenterats, det första är en vidareutveckling av den påbörjade provriggen. Koncept två är en helt ny idé där tanken är att montering och provtryckning kommer att ske på samma station, utan att brandposten behöver lyftas runt som är fallet idag. En uppskattning från personalen är att båda koncepten kommer att reducera tiden det tar att montera brandposten. Det helt nya konceptet är något företaget vill jobba vidare med. Det arbete som nu återstår är att detaljutveckla, produktionsbereda och slutligen tillverka det sistnämnda konceptet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)