Samhällsvåldets kontext- & karaktärsförändring : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Det svenska samhället har under de senaste åren bevittnat en förändring gällande samhällsvåldets karaktär och kontext. Det finns ett behov av effektiva preventiva åtgärder, vilket i sin tur kräver kunskap gällande det aktuella ämnet. Det huvudsakliga syftet med denna studie var därför att undersöka vilka möjliga faktorer som kan vara bidragande till samhällsvåldets eskalering med fokus på dess förändrade karaktär och kontext, med avgränsning på makronivå. Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att orsakerna till samhällsvåldets kontext- och karaktärsförändring är mångfacetterade. Flertalet faktorer har betydelse för samhällsvåldets utveckling. De faktorer studien belyser är organiseringen inom svenska institutionen, förändringar i den kriminella miljön, narkotika samt media. Resultatet visar att dessa faktorer samspelar med varandra där organiseringen av Sveriges institutioner har en stor påverkan på hur de andra faktorerna uttrycker sig i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)