ÄGANDEALTERNATIV GRUNDSKOLOR - En intervjustudie om fördelar, utmaningar och utvecklingsområden med en pragmatisk syn på ägandealternativ för kommunala grundskolefastigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Den ökande befolkningen i Sverige medför en stor resursansträngning för landets kommuner i arbetet med att tillgodose behovet av skolplatser i ett redan ansträngt läge med överbelagda skolor och eftersatt lokalunderhåll. Skolverksamheten är en av samhällets grundläggande verksamheter och det är kommunens ansvar att tillhandahålla de uppskattningsvis 400 nya grundskolor som kommer att behövas i Sverige inom de närmsta åren. Syftet med examensarbetet är att åskådliggöra fördelar, utmaningar och utvecklingsområden relaterade till att kommunen hyr grundskolelokaler av en privat aktör jämfört med traditionellt ägande eller hyra av ett kommunalt bolag. Det litterära material som ligger till grund för arbetet grundar sig på sekundärdata från rapporter, lagar och offentlig statistik. Arbetet är främst genomfört med en kvalitativ forskningsansats genom intervjuer i syfte att ta del av intervjuobjektens erfarenheter i ämnet. Intervjufrågorna hade ett semistrukturerat upplägg med syfte att få ett naturligt öppet samtal med både den kommunala och den privata sidan om deras respektive synvinkel. Arbetet fokuserar på nybyggnationer och behandlar inte eventuella utbyggnationer av befintliga skolfastigheter eller andra alternativa lösningar såsom tillfälliga paviljonger. Endast kommunala grundskolor är av intresse för utredningens syfte. Resultatet från intervjuerna bekräftar kommunernas redan idag ansträngda situation i arbetet med lokalförsörjning för skolverksamheten förutom det uppskattade framtida ökade behovet. Processen vid upprättandet av en grundskola är omfattande, det är många faktorer som påverkar och behöver tas i beaktning och förutsättningarna skiljer sig kommuner emellan beroende på faktorer såsom ekonomi, segregation och tillväxt. Utöver de vanligaste alternativen, att kommunen äger skolfastigheten själv eller hyr genom ett kommunalt bolag finns ett alternativ med hyrande från en privat fastighetsägare. Här skiljer sig synsättet och arbetsgången helt mellan kommunerna. Alltifrån en skriven policy om eget ägande av alla grundskolor till en pragmatisk inställning med utgångspunkt från varje specifik grundskolas behov och förutsättningar. En pragmatisk syn på lösningar till skolbristen med hjälp av en marknadsmix tillsammans med privata aktörer där alla parter, kommunala såväl som privata, tillsammans bidrar med sina kompetenser borde ligga i alla parters intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)