Grafiska Designens verkan på högskolestudenter gällande tilliten till nyhets webbplatser : Denna rapport handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar Högskolestudenters tillit till webbplatsen, och hur det påverkar trovärdigheten p

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Denna undersökning handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar högskolestudenters tillit till webbplatsen och påverkar artiklarnas trovärdighet från studentens perspektiv. Undersökningen utfördes utifrån en triangulär forskningsmetod. En kvantitativ samt kvalitativ metod användes, insamlingsteknikerna som användes under undersökningen var en enkätundersökning samt intervjuer. Syftet med undersökningen var att förstå vilka faktorer påverkar användarnas tillit till en nyhets webbplats och artiklars trovärdighet. Motiven till denna undersökning är att sanningslösa nyheter sprids över sociala medier samt att många människor inte inser att nyheterna är sanningslösa och väljer att dela det vidare till sin krets på sociala medier. Detta är något som behöver bearbetas och redas ut. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)