Viljan att påverka : En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Författare: Niklas Gunnarsson Nording; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract Niklas Gunnarsson Nording, Viljan att påverka: En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen-2019. Undersökningen går in på samspelet mellan tidningsaktörer och studentföreningar med ambitionen att synliggöra underliggande strukturer som var av betydelse för att bilda opinion. Studien behandlar utvalda år tidsperioden 1882–1909 men där huvudinriktningen är 1909. Dagstidningen Dagens Nyheter tillsammans med den politiska studentföreningen Verdandi, vilka båda vid tillfället var anknutna till kulturradikalismen, är de aktörer som valts ut för analys. Fokus kommer ligga på fem medlemmar ur Verdandi som arbetade för DN och hade samröre med DN. Hur såg deras relationer ut sinsemellan. En avgränsning har gjorts till en debattartikelserie i DN med beteckningen ”djävulsstriden” där studieobjekten är involverade. Med djävulsstriden som exempel ämnar undersökningen belysa hur studieobjektens kulturradikalism kunde komma till uttryck på den offentliga arenan. Keywords: Dagens Nyheter, Verdandi, kulturradikalism, ideologi, positionering, läran om helvetet, inbördes relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)