Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Ohälsa till följd av övervikt och fetma har kommit att bli ett stort folkhälsoproblem i Sverige och stora delar av världen. Hälsosamma levnadsvanor så som en god kosthållning och viss grad av fysisk aktivitet främjar hälsan och förebygger samtidigt övervikt och fetma. Individers livsstil påverkas av en rad bakomliggande faktorer så som tillgänglighet, närmiljö och sociala kontakter. Studier visar på en ojämlik hälsa, där barn och ungdomar som bor i områden med låg socioekonomisk status i högre utsträckning har ohälsosamma vanor och beteenden än barn från andra områden. I denna studie gjordes sex individuella intervjuer med ungdomar i åldrarna 15-16 år. Ungdomarna gick i skolan och bodde i ett område med låg socioekonomisk status. Studiens huvudsakliga syfte var att få en vidare förståelse kring ungdomarnas livsstil, och huruvida deras interaktion med omgivningen påverkade deras föreställningar kring hälsa, kost och fysisk aktivitet. Mötet med ungdomarna analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med hjälp av symbolisk interaktionism. Här ses människan som en social varelse vars personlighet skapas genom interaktion med omgivningen. Resultaten visade på att hur omgivningen uppfattades av ungdomarna i viss grad påverkade deras beteende. Även sociala aspekter som att umgås med vänner och familj påverkade deras livsstil i stor grad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)