Medias framställning av sexuella övergrepp. En kvalitativ dokumentanalys av svenska dags- och kvällstidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna Westman; Johanna Jernberg; [2018-11-02]

Nyckelord: Sexuella övergrepp; media; genus; makt;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vad och hur svenska nyhetstidningarframställer gällande sexuella övergrepp från tidsperioden 2015-2017. Vidare är syftet attbelysa och analysera hur media gestaltar sexuella övergrepp i den samhälleliga debatten.Detta gjorde vi genom en kvalitativ innehållsanalys. De teorier som användes i analysen avempirin var dagordnings- gestaltnings-, genus- och maktteori. Empirin bestod av 16 artiklarfrån Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Göteborgs-Posten. Från dessa fyratidningar valde vi ut nyhetsartiklar, krönikor och debattartiklar. Vår studie visade att mediaanvänder många tekniker för att påverka läsaren i sin framställning av sexuella övergrepp. Vifann att empirin genomsyrades av en feministisk ton, där artikelförfattare visade hur utsattakvinnor är och alltid har varit, i samband med sexuella övergrepp. Vi lyfter detta genom attdiskutera hur maktstrukturer verkar på såväl individ- som samhällsnivå. Vår slutsats är, i linjemed stor del av tidigare forskning samt empiri, att arbetet med sexuella övergrepp främst börbedrivas på en strukturell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)