Att vårda barn med diabetes mellitus typ 1 : Föräldrars upplevelser ur ett transitionsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste barnsjukdomarna som påverkar det endokrina- och metaboliska systemet. I dagsläget beräknas 497 100 barn i världen ha sjukdomen. När ett barn diagnostiseras får föräldrarna ett stort ansvar då sjukdomen kan vara livshotande om inte behandlingen sköts på rätt sätt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1. En transitionsteori användes för att strukturera föräldrars upplevelser i tre faser. Resultatet visade att föräldrarna upplevde det påfrestande att barnen fick sjukdomen. Det visade sig att det inte bara var de behandlingsrelaterade faktorerna som påverkade deras vardag. Det handlade även om förändring av relationer, ökad oro och svårigheter att lita på att andra tog ansvar. I slutet av föräldrarnas transitionsprocess var barnen gamla nog att ta över ansvaret själva. Föräldrarna behövde släppa kontrollen och låta barnen vara självständiga vilket var svårt för dem. Det är viktigt att forskning i ämnet kontinuerligt förnyas då föräldrarna behöver mycket stöd i denna svåra situation. Sjuksköterskan bör vara väl införstådd i upplevelser som kan förekomma hos föräldrar för att på så sätt kunna utveckla sin förmåga i att stötta dem i deras dagliga diabetesvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)