Ledarskap Engagerar

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på tre delar skapades ett frågeformulär som användes för att samla in kvalitativ data från fem olika svenska företag. Den kvalitativa datan analyserades och därefter gjordes en komparativ analys för att studera de mönster som kunde urskiljas utifrån företagens karaktär. De tre teoretiska delarna baserades på ledarskapsfilosofi, HR-metoder och generationers värderingar. Ledarskapsfilosofi undersöktes för att det beskriver vad och hur företaget prioriterar i organisationen och i företagets värdeskapande. HR-metoder undersöktes för att det förklarar vad ett företag kan göra för att skapa engagemang och hur företag kan arbeta för att bemöta medarbetarnas behov. Generationers värderingar undersöktes för att studera eventuella skillnader i värderingar beroende på den enskilda medarbetarens ålder, vilka kan ha påverkan på hur engagemang skapas. Den kvalitativa datan som samlades in via intervjuer baserat på frågeformuläret analyserades sedan var för sig och slutligen komparativt. I en fallstudieanalys är det sällan möjligt att dra några generella slutsatser men det går att urskilja mönster som kan studeras och analyseras. Den kvalitativa datan analyserades utifrån hur de fem företagen arbetar med engagemang utifrån ledarskapsfilosofi, HR-metoder och generationers värderingar. De företagen som undersöktes var Adsensus, Avensia, Novotek, Smart Refill och SSAB. Det är fem företag som varierar i storlek och är verksamma i olika branscher. Därför kunde olika fenomen och mönster studeras och analyseras utifrån vilken typ av företag de är. Resultat: Resultatet av examensarbetet kan sammanfattas i Tabell 1. Två utav företagen är en Learning Organization, ett är en adhocrati, ett är en byråkrati och ett är en kombination av en adhocrati och en byråkrati. Ett av de tydligaste mönstren som kan utläsas ur tabellen är att de företag som har en hög fokus på tillhörighet är de företag som har en majoritet av de anställda som tillhör Generation Y. Ett annat tydligt mönster är att de företag som är en Learning Organization har högst engagemang i företaget. Det är också tydligt att engagemang och generation är oberoende, det vill säga att oavsett ålder så är det möjligt att vara engagerad. Inget av de fem företagen använder någon typ av teknologi för att öka engagemanget hos sina medarbetare. Det kan därför konstateras att det inte är etablerat bland svenska företag idag att använda teknologier i syfte att öka engagemanget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)