Svensk kod för bolagsstyrning : Har kodens införande påverkat revisorn?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Afyaa Taki; [2010]

Nyckelord: revisorer; svensk kod; bolagsstyrning;

Sammanfattning:

Det nya millenniet inleddes med en av världens största redovisningsskandaler efter avslöjanden om redovisningsfusk och bedrägerier inom bolagsjätten Enron i USA. Konsekvenserna av det inträffade blev att allmänhetens förtroende för bolagsstyrning samt för revisorer har minskat. Som en direkt följd och på väldigt kort tid införde USA hårdare lagstiftning i form av ”the Sarbanes Oxley ActDet är en lag vars syfte är att stärka den interna kontrollen av finansiell rapportering.

I Sverige har också redovisningsskandaler inträffat. En omtalad skandal är Skandiaskandalen som inträffade år 2003. Sverige införda år 2005 Svensk kod för bolagsstyrning som en konsekvens av dessa redovisningsskandaler för att återfå förtroendet för de svenska börsnoterade bolagen.

Syftet med undersökningen är att beskriva om, och i så fall hur, revisorns roll har förändrats i och med införandet av Svensk Kod för Bolagsstyrning år 2005.

För att uppnå uppsatsens syfte genomfördes en enkätundersökning där enkäten har skickats till revisorer som jobbar i de fem största revisionsbyråerna i Sverige. Därefter har slutsatsen dragits om förändringar i revisorns yrkesroll efter implementeringen av Koden.

Slutsatsen av denna undersökning är att de tillfrågade revisorerna är positivt inställda tillinförandet av Svensk kod för bolagsstyrning. De anser att deras yrkesrolli bolagsstyrningsprocessen inte har förändrats mycket efter införandet av Koden. Koden har lett tillett ökat intresse och fokus för frågor gällande intern kontroll och bolagsstyrning vilket är bra enligt revisorerna. Deanser också att högre krav ställs på deras kompetens och utbildningsnivå inom området genom Kodens införande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)