Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering.      Litteraturstudier visar att automatiserade processer i designfasen kan ge en hel del fördelar som exempelvis tidseffektivitet och konstruktörer får möjlig att upptäcka alternativa lösningar. Däremot har det inte hittats studier som handlar om hur företaget kan skapa mer kundvärde genom att automatisera delar av projekteringsprocesser.   Studien har genomförts kvalitativt. Fem intervjuer hölls, intervjufrågorna konstruerades att vara så öppna som det var möjligt, och samtidigt låta respondenterna prata om saker som hörde till ämnet.  Respondenterna har höga arbetspositioner och kan påverka företagets strategiska beslut.   Resultatet visar att automatiserade processer i byggprojektering är ett nytt fenomen för respondenterna. De hade svårt att spekulera om vilka möjligheter som skulle kunna skapas. De önskade tjänster som hjälper de med utmaningar som finns idag. Exempelvis datainsamling för att kunna dra nytta i kostnadskalkyl och att välja det mest miljöeffektiva alternativet i tidiga skedet av projekt. Resultatet visar också att alla de intervjuade företagen jobbar med att miljöeffektivisera deras verksamhet mer eller mindre.   Både teorier och resultat från respondenter pekar på att ämnet är outforskat samt att automatisering är ett nytt begrepp inom byggprojektering. Att kunna leverera kundvärde i en globaliserad marknad är en krävande uppgift som behöver en väl genomtänkt strategi. Utvecklingsidén kan öppna många möjligheter för tekniska konsultföretag som WSP, men även den har sina utmaningar och risker som måste hanteras på rätt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)