Läsinlärning för flerspråkiga elever i ämnet svenska – En systematisk litteraturstudie om flerspråkighet och läsinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Vi undersöker sex olika studier som riktar in sig på flerspråkighet och läsinlärning. Vårt fokus ligger på att analysera vad dessa studier säger angående första- och andraspråk, lärarens roll, samarbetet mellan skolan och hemmet samt lässtrategier som en del av läsinlärningen. Utifrån dessa områden undersöker vi vilka möjligheter och utmaningar både lärare och elever stöter på. Syftet med uppsatsen är att utveckla en större förståelse för flerspråkiga elevers läsinlärning och hur vi som blivande lärare kan hjälpa dessa elever i sin läsinlärning. Resultaten visar att läsinlärningen för flerspråkiga elever underlättar om de får möjlighet till modersmålsundervisning. På så sätt kan de flerspråkiga eleverna fortsätta sin läsinlärning på det mest bekanta språket för att därefter överföra denna kunskap till andraspråket svenska. Resultaten visar att läraren har en betydande roll för att detta ska vara möjligt att genomföra. Samarbetet mellan skolan och hemmet samt elevernas kunskap om hur de lär sig att läsa på bästa sätt har likaså en betydande roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)