En Säker Digital Resa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Allt fler organisationer genomför digitala transformationer för att kunna effektivisera och för-bättra interna affärsprocesser. Denna studie fokuserar på hur komponenter från CIA-triaden och den mänskliga faktorn påverkar informationssäkerhet och varför dessa är viktiga att ta i beaktning vid genomförandet av digital förändring. Vidare definieras digital transformation i studien som en digital förändring som påverkar en organisation utifrån ett teknologiskt, organisatoriskt och socialt perspektiv. Studien introducerar även teorin Technology Threat Avoidance Theory (TTAT) som ett förstoringsglas för det sociala perspektivet i ett led att bättre förstå varför och hur människor beter sig i relation till informationssäkerhetsrisker. Studiens insamling av empiri skedde genom en kvalitativ ansats med intervjuer av fem olika företag med hög källtriangulering för att se hur små till medelstora organisationer förhåller sig till informationssäkerhet. Efter att ha analyserat intervjuerna och sammankopplat resultatet med både litteratur och teori påvisade studien att små till medelstora företag kan se inkluderingen av informationssäkerhet som en iterativ process där sociala, organisatoriska och teknologiska perspektiv ges lika utrymme. Denna process presenteras slutligen i rapportens slutsats som en modell med olika steg och komponenter som besvarar studiens frågeställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)