Didaktiska verktyg för lärare vid bemötande av ett mångreligiöst klassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Jasmina Cukalevska; Linn Cimen; [2020]

Nyckelord: Religion;

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt grundar sig i forskningsartiklar inom ämnet religionskunskap och bemötande i skolan. Med syfte att skapa en grund med didaktiska verktyg för oss som blivande lärare. Vi har arbetat med olika rapporter inom ämnet och valt ut de mest relevanta för vår frågeställning, hur man bemöter religiösa elever i religionsundervisningen. Vi kommer i vår kunskapsöversikt presentera den information vi hittat i rapporterna och visa hur vi arbetat med informationen. Under arbetets gång blev det tydligt att detta är något vi vill arbeta vidare med under vårt kommande examensarbete. Idag finns det inte något större utbud av varierad forskning inom vårt vald ämne, vi söker både kvantitativ och kvalitativ forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)