Mänskliga rättigheter ur ett kulturrelativistiskt perspektiv - Antropologiska perspektiv på barn och barnarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: De mänskliga rättigheterna yrkar på universella rättigheter för alla världens människor. Dessa rättigheter bör överordna kulturella variationer som i sin tur bör ignoreras till förmån för de mänskliga rättigheterna. Således är appliceringen av de mänskliga rättigheterna inte så enkel som det till synes verkar då verkligheten skiljer sig från teoretiska antagande. Finns det universella handlingar som är moraliskt rätt eller fel här i världen? Och vem har i så fall rätt att definiera vad som är rätt och fel? Denna uppsats utgår från ett kulturrelativistiskt perspektiv med fokus på barnkonventionens syn på barn och barnarbete. Vem är ett barn? Och hur varierar synen på barn och barnarbete i olika kulturella sammanhang? Uppsatsens syfte är delvis att diskutera dessa frågeställningar med kulturrelativistiska utgångspunkter. Kulturrelativismen är ett antropologiskt perspektiv vilket jag anser vara mycket spännande, stimulerande och lärorikt då den appliceras och diskuteras på olika område och fenomenen. Uppsatsen bygger på en kritisk granskning av de mänskliga rättigheterna och strävar efter att ge ett nytt perspektiv på dem samt att belysa den problematik som omgärdar dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)