Takterrasser på en Rehabiliteringsmedicinsk klinik : behov hos personal och patienter - en kvantitativ och kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Utgångspunkten för detta arbete är naturens betydelse för människans hälsa och livskvalitet. Genom de senaste decenniernas forskning har man också börjat förstå på vilket sätt naturen kan påverka patienter, anhöriga och personal inom hälso- och sjukvård. Inom några år kommer Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping att få två takterrasser i anslutning till sin nybyggda klinik. Denna placering för en rehabiliterande utemiljö är unik i sitt slag i Sverige. Syftet med studien var att undersöka vilka behov personal och patienter har vid utformningen av de två takterrasserna. Insamling av data gjordes med hjälp av två metoder (s.k. triangulering) och bestod av en webb enkät och kvalitativa intervjuer. 68 av 105 respondenter svarade på hela enkäten och 4 patienter deltog i de kvalitativa intervjuerna. De teoretiska utgångspunkterna i arbetet är miljöpsykologiska teorier och evidensbaserad hälsodesign. Resultaten visar att personalen anser att alla kvalitéer för varsam och inspirerande design är viktiga och att slutenvårdens terrass i högre grad än öppenvårdens terrass bör innehålla dessa kvalitéer. Personalen anser också att träning, samtal och social samvaro är de behandlingsinsatser som anses som mest tänkbara i framtiden. Studien visar, enligt patienterna, på behov av lugn och ro, att ha kontakt med utemiljön och att få komma ut, att ha fysisk och psykisk tillgänglighet och att ha tillgång till stimulerande aktiviteter och stimulerande intryck. Resultaten diskuteras utifrån miljöpsykologiska teorier och evidensbaserad hälsodesign. Studien visar på betydelsen av att kunna erbjuda hälsofrämjande utemiljöer inom hälso- och sjukvård och av att hänsyn tas till personals och patienters behov vid om-och nybyggnationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)