Kriminalisering av filmad prostitution - En uppsats avseende det rättsliga förhållandet mellan pornografi och prostitution

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I dagsläget regleras såväl prostitution som pornografi inom ramen för brottsbalkens bestämmelser. Skillnader föreligger dock med hänsyn till vilka intressen som ansetts skyddsvärda och vilket behov av kriminalisering som enligt lagstiftaren ansetts föreligga. Endast prostitution är i dagsläget kriminaliserat i svensk rätt. Syftet med förevarande uppsats är att fördjupa förståelsen för vad som anses vara ett straffbart utnyttjande av kroppen och vad som inte anses vara det. I uppsatsen undersöks och problematiseras hur gränsdragningen mellan prostitution och pornografi ser ut i brottsbalkens bestämmelser. Därefter utreds huruvida pornografi, med utgångspunkt i de aktuella skyddsintressena vid prostitution samt radikalfeministisk teori, bör vara kriminaliserat i svensk rätt. Dessa frågeställningar analyseras utifrån ett kritiskt perspektiv på rätten. En radikalfeministisk teori har valts då centrala delar av den politiska diskussionen avser kvinnokroppen, makt och jämställdhet. Baserat på de likheter som föreligger mellan prostitution och pornografi når uppsatsen slutsatsen att koppleribestämmelsen är möjlig att direkt tillämpa på pornografi sett till ordalydelsen. Däremot blir bestämmelsen om köp av sexuell tjänst inte tillämplig på företeelsen med hänsyn till närvaron av en kamera samt publiceringssyftet som föreligger vid produktion av pornografiska alster. Att ersättning utges till samtliga medverkande av en tredje part blir även det ett avgörande moment. Uppsatsen kommer vidare till slutsatsen att en kriminalisering av pornografi bör ske med utgångspunkt i de aktuella skyddsintressena vid prostitution samt radikalfeministisk teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)