En beskrivning och kartläggning av Handelsbanken

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Mohammes Ahmeddin; Anton Alaraj; [2007-02-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problembeskrivning: Sedan bankväsendets uppkomst har flera kriser uppståtti Sverige där flera banker fått avverka sina verksamheter och några andra fortsatt bedriva dessa.Krig och ekonomiska svårigheter har drivit dessa banker i olika riktningar. Avregleringarna på1980-talet och finanskrisen i början av 1990-talet ledde till att ett flertal banker bland annatfusionerades och genomförde förvärv av stödjande och kompletterande karaktär. En av de bankersom har klarats sig igenom dessa kriser är Handelsbanken. Handelsbanken är idag en av Sverigesstörsta banker och frågan som dyker upp är, hur har Handelsbanken trots de kriser som uppståttåstadkommit en positiv utveckling?Syfte: Syftet med denna studie är att på bästa sätt försöka beskriva och kartlägga Handelsbankensamt göra en djupare analys för perioden 1996-2004 med utgångspunkt från balansräkningen.Metod: Denna studie är baserad på primärdata och sekundärdata. Primärdatan är i form av tvåbesöksintervjuer med Clarie Andrée (personalman) och Annelie Eksell (bankkamrer) samt entelefonintervju med Lennart Francke (fd ekonomichef) inom Handelsbanken. Sekundärdatan somstudien främst bygger på är årsredovisningarna 1996-2004, litteratur, uppsatser och Internet.Slutsats: Det finns ett stort antal faktorer som bidragit till denna banks framgångsrikautveckling, dock har vi valt att påvisa de som tydligt utmärker sig och som vi anser vara nyckelntill framgång.Handelsbanken har hörsammat marknadens efterfrågan och anpassat sig efter denna där dessledning inte påverkat utvecklingen i någon större grad. Att banken idag är en av Sveriges störstabanker beror bland annat på den organiska tillväxt och de förvärv man åstadkommit. Det storakontorsnätet man erbjuder med kompetent personal har utökat kundbasen och detta påvisasständigt genom att de har de mest nöjda kunderna. Handelsbanken har inte haft någon direktuttalad strategi vad gäller de förvärv man gjort utan har varit av stödjande och kompletterande artsom bland annat vuxit fram genom kontorens önskemål. Dessa önskemål är ett resultat avdecentraliseringen man återfinner inom banken, varje kontor bär ansvaret över sina intäkter ochkostnader vilket leder till egna affärsområden som behöver styras upp. Decentraliseringen har letttill ett ökat ansvar och därmed högre motivation hos personalen. För att ytterligare stärkamotivationen belönas de anställda för sina insatser genom ett monetärt belöningssystem. Dettabelöningssystem grundades av Jan Wallander som än idag gör sig påmind genom sin bok ”Måloch medel”. Handelsbankens policy bygger än idag på de värderingar och normer som manåterfinner i boken och återspeglar den kultur som råder inom banken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)