SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. De tre enskilda metoderna är analys, observation och intervju.Resultat:Undersökningen visar att det finns brister vad gäller såväl planering som arbetet med språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)