Ledarskap som efterfrågas av svenska universitetsstudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilket ledarskap svenska universitetsstudenter efterfrågar i framtida yrkesliv. Studien har fokuserat på ledarstilarna transformativt och transaktionellt ledarskap som en del forskning pekar ut som de mest framträdande ledarskapsstilarna. Det finns ingen känd forskning som fullt ut fokuserar på vad svenska universitetsstudenter efterfrågar för ledarskap. Studien vill därför bidra till att bringa klarhet i detta område. Om studiens resultat blir känt för ledare på olika nivåer i organisationer kommer ledningar i organisationer och företag ha bättre förståelse om och kunna anpassa sitt ledarskap utifrån de två ledarstilarna för att bättre attrahera och motivera de nya studenter som snart kommer ut på arbetsmarknaden. Allt för att ledare ska kunna leda effektiva och konkurrenskraftiga svenska organisationer även i framtiden. För att besvara studiens syfte och frågeställning användes en kvantitativ metod och urvalet bestod av 78 svenska universitetsstudenter. Resultatet visade att inte att någon ledarstil efterfrågades mer än den andra utan att svenska universitetsstudenter efterfrågar både ett transformativt ledarskap och ett transaktionellt ledarskap. Det som framförallt efterfrågades som kännetecknar det transformativa ledarskapet är chefer som är coachande, inger tillit, är bra på att kommunicera och får med alla medarbetare att arbeta mot organisationens mål. Det som främst efterfrågades från det transaktionella ledarskapet är chefer som är belönande och ställer upp tydliga mål för arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)