En studie av det sociala fenomenet mobbning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Många forskare, så som Dan Olweus har i sina undersökningar kommit fram till att mobbning är ett utbrett problem som finns över hela världen och i alla åldrar. Denna uppsats inriktar sig på ungdomars mobbning, främst den mobbningen som sker på högstadiet. Arbetets teori beskriver mobbning ur ett helhetsperspektiv där vi bland annat tar upp vad mobbning är, den nya elektroniska mobbningen, följder av mobbning, åtgärder samt vilka organisationer som arbetar med mobbning. Teorin har vi valt för att kunna analysera vår empiri som framkommit genom intervjuer. Vi har valt att göra nio kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse. Syftet med undersökningen är att få fram underlag som kan besvara vår huvudfråga; Hur arbetar Landskrona kommun för att förebygga mobbning i och utanför skolan? Vi har valt att i arbetet först presentera relevant teori. Efter teorin kommer en analys av empirin samt presentation av våra intervjupersoner. Därefter vår avslutning med diskussion samt slutsatser, och sist har vi valt att avsluta med en sammanfattning. Vi har efter vår analys bland annat kommit fram till att i Landskrona kommuns skolor finns det vissa kommunikationsbrister mellan kuratorer och elever, gällande mobbning och dess åtgärder. Vi har även kommit fram till att gränsdragningen för vad som är mobbning eller inte, har blivit bredare de senaste åren, och vi har kunnat se hur tjejerna har hittat en ny mobbningsteknik genom elektronisk mobbning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)