Alternativ media och jämställdhet : En analys av artiklar på Avpixlat och dess kommentarer

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys. Den teoretiska utgångspunkten är ett intersektionellt angreppsätt och feministisk medieteori. Den huvudsaklige slutsatsen gällande jämställdhet på Avpixlat är att den diskuteras inom kontexten av kritik mot islam och invandring. Både artikelförfattaren och kommentarerna beskriver jämställdhetsdebatten som en kamp mellan de öppna progressiva Sverige och det fundamentalistiska elementen av islam och det förändringar som kan ske med det svenska samhället. Diskursen skiftar mellan att promota sexuell öppenhet (när de jämför den svenska livsstilen med islam), och att förhålla sig konservativt gentemot exempelvis gender mainstreaming och implementeringen av nya kvoteringslagar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)