''Känslan i brottet!'' En narrativ analys av ex kriminella unga mäns drivkraft till involvering i kriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Under de senaste åren har de skett en avsevärd ökning av brott som begås av unga män i Sverige. Från stöld till rån med våld fortsätter brott att vara en ständig hot mot samhället. Behovet att övervinna de flesta av dessa problem har lett många myndigheter så som brottsförebygganderådet till att söka lösningar genom statistik på ett problem som de ibland hittar orsakerna till. Men bakom varje brott som begås, finns det även subjektiva motiveringar till att bli involverad i kriminalitet och dessa hör vi sällan. I denna studie används en kvalitativ metod i form av semi – strukturerade intervjuer med fem unga män i åldrarna 19-24, som tidigare varit kriminella och avtjänat sitt straff. Genom att lyssna på de unga mäns berättelser, är syftet att undersöka underliggande motiv som kan ha lockat dessa unga män in i en kriminell livsstil. Studien syftar även till att söka svar på varför dessa unga män valde att stanna kvar i det kriminella livet. Genom att analysera det empiriska materialet jag fått in genom intervjuer med dessa unga män tillsammans med Jeff Ferrells teori om kulturell kriminologi, Stephen Lyngs teori om risktagande samt Cotte & Hayward och Jack Katz teorier om emotionella motiv, har man kunnat konstatera att det finns drivkrafter som attraherar unga män att hamna inom ett kriminellt beteendemönster. Resultatet visar att det som bidragit till att undersökningens deltagare fallit in i kriminell livsstil är främst motivet att få känslomässiga “kickar”, uppleva spänning och risktagande. Att leva upp till maskulinitetidealet, känna tillhörighet och ha en statusidentitet är det främsta motivet som fått studiens deltagare att fortsätta hålla levande det kriminella beteendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)