Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. Detta genererar en förhöjd påfrestning på såväl enskilda försäkringsbolag som på försäkringssystemet i sin helhet. Denna studie avser att med ett abduktivt och kvalitativt tillvägagångssätt skapa en bättre förståelse kring hur försäkringsbolag i Sverige arbetar med att hantera och bedöma risker som uppkommer i samband med klimatförändringar samt hur de integreras i försäkringsbeslut. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter som ansetts inneha relevanta positioner för att besvara studiens syfte. Information som delgivits i intervjuer har analyserats med hjälp av ett teoretiskt ramverk, främst baserat på teori om försäkring, riskhantering samt institutionell teori.Resultatet visar att värdering av klimatrisker är en komplex fråga där ett flertal faktorer spelar in. Försäkringsmarknaden präglas av hård konkurrens där ett korrekt värderat pris är av yttersta vikt. Vidare är den svenska försäkringsmarknaden idag relativt skonad från de effekter som klimatförändringarna medför. Vid prissättning värderas klimatrisker utifrån långa tidsserier av historisk data. På grund av klimatförändringarnas komplexa natur leder en brist på data till att det kan vara svårt att uttyda om enskilda händelser är en ökning av naturkatastrofer eller extremfall i statistiken.Försäkringsbolag har möjlighet att integrera förhöjd klimatrisk i försäkringar genom att höja priset på försäkringspremier. Traditionellt omförhandlas försäkringar årligen, vilket anses vara en fördel. Risk transfereras även till återförsäkringsbolag vilket minskar sårbarhet av enskilda naturkatastrofer. En ökad frekvens av klimatrelaterade händelser riskerar att minska lönsamhet till följd av ökade skadeutbetalningar samt högre pris för återförsäkring och är något som bör beaktas. I framtiden uppfattas klimatrisker bli mer påtagligt för försäkringsbranschen i Sverige. På grund av klimatförändringarnas komplexa natur är det däremot svårt för försäkringsbolag att ta höjd för framtida kostnader idag. Istället belyses vikten av klimatanpassningsåtgärder, exempelvis genom investering i forskning, utbildning och förebyggande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)