Vägar till kommunikation hos individer med afasi – ett patientperspektiv : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning:

Bakgrund: Årligen drabbas 12000 individer av afasi i Sverige. Det är ett stort samhällsproblem. Sannolikheten att som sjuksköterska stöta på dessa individer är därmed stor. Sjuksköterskor är i behov av mer kunskap om de kommunikationsmöjligheter som finns för att kunna främja hälsa hos individer med afasi. Syfte: Syftetmed denna litteraturstudie var att belysa vilka möjligheter individer med afasi har till kommunikation. Metod: Vald metodvar en litteraturöversikt med fokus på empirisk forskning i form av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som sammanställdes för att få en överblick över kunskapsområdet. Sökorden som användes var Communication, Aphasia, Nursing, Strategies, Health och Well-being. Resultat: Examensarbetets resultat baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Följande huvudområden framkom i resultatet: Materiella hjälpmedel för kommunikation, Verbal och icke verbal kommunikation, Kommunikationsfrämjande miljö och Kommunikationsfrämjande icke-materiella faktorer. Slutsats: De möjligheter till kommunikation som framkom i resultatet passar olika bra på olika individer med afasi och kan därför inte vara applicerbara på samtliga av dessa. Det visade sig dock att det är av vikt att sjuksköterskor har en medvetenhet om de olika möjligheter till kommunikation som finns hos individer med afasi, samt lär känna individen i fråga. Detta för att underlätta kommunikation och främja hälsa och välbefinnande hos dessa individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)