Anorexia Nervosa : Kvinnors upplevelser av att leva med Anorexi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia Nervosa är en psykiatrisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor mellan 15 och 23 år med hög mortalitet. Sjukdomen orsakar ätstörning vilket medför kraftig viktnedgång. Syftet: Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa. Metod: Denna studie är genomförd av kvalitativ metod med analys av narratives. Datainsamlingen är baserad på fyra självbiografier skrivna av kvinnor som drabbats av Anorexia Nervosa. Resultat: Resultatet visade att samtliga kvinnor har haft olika upplevelser av Anorexia Nervosa. Kvinnornas upplevelser delas in i tre olika teman vilket förtydligades med citat. Teman som beskrivs avspelar kvinnors olika upplevelser. De teman som uppkom var Det svåruppnåeliga kvinnoidealet, Den ångestfyllda tillvaron, Betydelsen av att ha kontroll. Slutsats: Anorexia är en komplex psykiatrisk sjukdom som kräver en optimal omvårdnad med beredskap och förståelse från vårdpersonal. Sjuksköterskor strävar efter att förhindra ett lidande och främja hälsa i vårdandet av patienter. Studiens resultat bidrog med en bredare kunskap och förståelse kring sjukdomen Anorexia Nervosa för en optimal återhämtning hos patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)