Forskning och Utveckling : Hur påverkar det företagens marknadsvärde?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: David Bäckman; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Mycket forskning tittar idag på forskning och utvecklingens påverkan på den ekonomiska tillväxten. Denna forskning inriktar sig oftast på enskilda länder och marknader. Den här uppsatsen försöker knyta ihop den tidigare forskning som är gjord inom ämnet och tittar på huruvida sambanden skiljer sig åt emellan de nordiska länderna. Tidigare forskning har hittat små positiva samband mellan forskning och utvecklingsutgifter och företagens marknadsvärden inom de marknader som studerats.

Frågeställning: Finns det ett samband mellan nordiska företags marknadsvärden och dess utgifter för forskning och utveckling och skiljer det sig mellan länderna?

Metod: Uppsatsen använder sig av statistiska modeller för att beräkna och signifikanstesta sambanden mellan nordiska företags forsknings och utvecklingsutgifter och dess marknadsvärde.

Resultat: Resultatet i uppsatsen skiljer sig från annan forskning då inga statistiskt signifikanta samband har kunnat finnas. Med mindre krav på signifikans kan dock ett negativt samband finnas vilket är anmärkningsvärt från tidigare forskning. Även om inga signifikanta samband kunde finnas hos de andra ländernas företag tenderade resultatet att visa på blandat positiva och negativa samband. Fler ingående studier bör göras för att finna svar på varför det skiljer sig mellan de nordiska länderna genom att titta på företagskultur och ekonomisk historia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)