Redovisning i småföretag - vilka fel upptäcks oftast vid skatterevisioner?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Mattias Osacarson; Sanja Djujic; [2008-01-31]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det finns många problem med redovisning i småföretag somdet kan finnas många orsaker till. Företag är per definition en vinstmaximerande enhet.Ekonomi är att hushålla med resurser. Att producera redovisning kräver resurser ochsmåföretagare upplever sig ofta ha kontroll över den ekonomiska situationen utan formellexternredovisning varför nyttan med redovisningen inte alltid uppfattas som stor.Samtidigt finns motiv att fuska med redovisningen för att slippa undan med skatter.Oavsett vad felen beror på, är inte småföretagare fokuserade på vad som är rätt eller fel iredovisningen. Däremot av kostnaden för rätt eller fel i redovisningen. Kunskap omvilka typer av fel som oftast leder till kostnader i form av eventuella skattetillägg ellerstraff bör därför kunna motivera småföretagare till att från början lägga ned tillräckligaresurser på redovisningen och därigenom undvika dessa fel. Utgångspunkten för dennauppsats är att belysa kostnaderna/riskerna med felaktig redovisning.Syfte: Att undersöka vilka fel som oftast upptäcks vid granskning av redovisningensamt översiktligt förklara hur granskning av småföretags redovisning går till och vilkakonsekvenser fel i redovisningen kan leda till.Avgränsningar: Uppsatsen inriktar sig på småföretag. Med fel menar vi allt i redovisningensom kan leda till kostnader i form av straff eller avgifter. Undersökningen avgränsastill fel som upptäcks vid skatterevisioner.Metod: Statistik och material angående Skatteverkets granskningsarbete har tagits frami samarbete med Skatteverkets analysenhet i Stockholm samt Skatteverkets controllerenheti Göteborg. Hjälp att tolka statistiken har vi fått av en sektionschef på en av Skatteverketsrevisionsavdelningar i Göteborg.Resultat och slutsatser: De vanligaste felen som upptäcks och leder till straff eller avgiftervid granskning av redovisningen är oredovisade intäkter samt felaktiga avdrag.Den vanligaste påföljden för dessa fel är skattetillägg. Straff för brott mot bokföringslageneller skattebrottslagarna förekommer men är ovanligare främst beroende på hårdarebeviskrav.Förslag till fortsatt forskning: Många insatser görs för att minska skattefelet medsvarta arbeten. Ett exempel på detta är lagen om personalliggare som redan införts i frisör-och restaurangbranschen. Diskussion finns dessutom att införa samma eller liknandesystem även i andra riskbranscher. Ett intressant ämne för fortsatt forskningskulle kunna vara att undersöka hur mycket dessa nya regler påverkar mängden upptäcktafel i dessa kategorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)