Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB : Layoutoptimering och riskanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Industriell Produktion

Sammanfattning: Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. Företaget erbjuder produkter i stor variation som verktygsvagn, renhetsskåp, arbetsbänk och en flexibel barack som kan byggas som ett boende, fältsjukhus, toaletter med mera. Produktionen i Katrineholm består främst av plåt- och rörbearbetning.Blomberg & Stensson har på våren 2017 flyttat in i nya lokaler och ska därför optimera sina arbetsområden. Området som fokuseras i detta arbete är kapningsområdet där rör- och balkmaterial kapas. För närvarande finns det inget sätt att kapa material längre än sju meter vilket är grundproblemet i detta arbete, eftersom material måste kapas för hand innan den kan tas in i lokalen. Syftet är att skapa en ny layout för kapningsområdet, samt eliminera säkerhetsrisker, ergonomirisker, slöseririsker och miljörisker. Lösningsförslag ska presenteras på en ny layout samt lösningsförslag på åtgärder för eventuella risker som uppkommer.Genom en övergripande kartläggning av området och dess avgränsningar samt datainsamling genom intervjuer, observationer och litteraturstudier har förståelsen av kapningsproduktionen ökat. Tillgång till egen arbetsplats hos företaget har också varit betydande för arbetets resultat. Med närhet till produktionen och kunnig personal har lett till ett effektivare arbete och ökat förståelsen för arbetsprocessen.När kunskap hade samlats in analyserades området och lösningsförslag på layouts skapades. Layouten fokuseras på att utformas med Lean production, bra ergonomi och bra arbetsmiljö. Lösningsförslag skapades och gick igenom en process där de ansvariga på företaget fick säga sina åsikter och kritisera förslagen. Det tredje förslaget blev godkänt och bestämdes som den layout kapningsområdet skulle ha och en renovering tog fart. Under arbetsgången påpekades flertal gånger om att det behövdes ett koncept för att ta upp vätska som spills under rullbanorna. Ett lösningsförslag till detta skapades samtidigt som en riskanalys utfördes med ansvarig operatör när kapningsområdets design var bestämt.Resultatet presenterar layoutens design som gör det möjligt att kapa material på tolv meter vilket löser problemet. Dessutom presenterar den lösningsförslaget på problemet där vätska som spills samt resultatet från en framgångsrik riskanalys.I diskussionskapitlet har jämförelser före och efter arbetet på layouten och hur förändringarna har tillämpats på arbetsstationen dessutom har frågorna från syftet besvarats. I slutsatsen presenteras bidraget som detta arbete har gett.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)