RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätteratt växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn tillseniorer. Detta blir problematiskt då åldrande kan orsaka försämrad fysisk och kognitiv förmåga samt nedsatt syn, vilka gör det svårare att använda applikationerna.Utöver det har ett nytt problem uppkommit på grund av den pågående covid-19-pandemin. Eftersom viruset är mer dödligt med åldern, har det orsakat en ökningav ensamheten bland äldre då social distansering krävs för att bromsa smittan. Detär viktigt för äldre att hålla kontakt med anhöriga och vänner, vilket är anledningentill att en videosamtalstjänst anpassad för seniorer är relevant.Detta projekt syftade till att skapa en videosamtalstjänst anpassad till äldres behovoch förmågor. Ett resultat framställdes genom att använda en iterativ design- ochutvecklingsprocess där en prototyp av applikationen byggdes, testades och utvärderades för varje iteration. Totalt gjordes tre iterationer, där det framställdes en mjukvaruprotoyp i den tredje. Baserat på de tre iterationerna såväl som tidigare studierom design för seniorer, kunde en slutgiltig prototyp utvecklas. Detta är en nästintillkomplett applikation där användare kan hantera kontakter, ändra informationen isin profil och dra nytta av ett fullt fungerande videosamtal.Efter positiv respons från användartesterna blev det uppenbart att videosamtalsapplikationen är anpassad för målgruppen till en godkänd nivå. På grund av tidsbegränsningar kunde dock vissa funktioner inte slutföras. Dessutom blev det svårtatt hitta tillräckligt med testare inom målgruppen på grund av tidsbegränsningarsåväl som fysiska begränsningar som orsakades av pandemin. Därför måste vidaremedverkan med seniorer göras innan produkten kan anses vara helt slutförd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)